kaptial8 txt - Kopia

Den viktigaste resursen i en verksamhet är människorna
Vi bygger strukturer och skapar relationer. Använder och utvecklar vår kunskap, erfarenhet och kompetens.Tar tag i, och löser uppgifter och driver projekt med engagemang, ansvar och kreativitet. Samarbetar, kommunicerar och når resultat.

Det vi vill, kan och gör – är verksamhetens intellektuella kapital.
Vanligtvis delas det upp i humankapital och relationskapital, strukturellt och immateriellt kapital. Få av dessa tillgångar kan beskrivas eller redovisas i kronor och ören.

Det finns behov av att se hur ekonomiska beslut påverkar verksamheten för att kunna prioritera åtgärder och investeringar. Och av att kunna följa upp hur förädling av det intellektuella kapitalet ger önskade ekonomiska resultat.

Kommunikation & Utveckling
Se hur olika resurser nyttjas och resultat skapas. Samband mellan hur strukturer fungerar, påverkar relationer och sätt att använda tid, utveckla och samarbeta.

Det intellektuella kapitalet

alla dessa oräkneliga tillgångar

beskrivs i klarspråk

ResultatAnalys    BalansAnalys
Re-Vision

Värdering & Styrtal
Se vad som ger  en stabil och lönsam verksamhet. Jämför styrtal med nyckeltal.
Finansiellt och intellektuellt kapital är två sidor på samma mynt.